cas_header_calcpart

 םינותנ לש בר רפסמ בשחל תלגוסמ האיפויסק
 לכונ אל .תויורשפאה תוגצומ ןלהל .םיימונורטסא
.םייוביר ללגב םירבדה קמועל סנכיהל

 

 

.וטולפ דע שמש תוליגרה תוטנלפה לכ בושיח

 

.ןוריכ לש ומוקימ בושיח

 

.תיליל - א"הודכ לש רוחשה חריה בושיח

 

 הטסוו סלפ סרצ ,םידיאורטסאה תעברא בושיח
.ונויו

 

 ,סדה ,ןודיפוק ,תוינרואה תוטנלפה תנומש בושיח
 ,סונקלוו ,סוטמדא ,ןולופא ,סונורק ,סואז
.ןודיסופ

 

 תטיש יפל - ןוקרדה שאר - חריה יתמצ בושיח
.MEAN וא TRUE

 

 וא סולינמ ,ימלת תטיש יפל ,לזמה קלח - הנוטרופ
.סוכימריפ

 

 הבהאה קלח ןוגכ ,םייברע םיקלח 27 בושיח
 ןתינ .המודכו דמעמה לרוגה המשנה ןישוריגה
.ברע בושיח וא רקוב בושיח יפל עובקל

 

 ,תבש יבכוכ 77 לש םהיטביהו םמוקימ בושיח
 םתועמשמ ללוכ ,םירבעמו םימודיק הדילל
.ימלת יפל תירטנלפה

 

.קאידוזה לש רבשמה תודוקנב תוטנלפ בושיח

 

 תיחרזמה הדוקנהו יטמראקה סקטרווה תדוקנ בושיח
.הפמ לכל (תילובמיסה החירזה)

 

.הפמ לכל תיניסה הנשה בושיח

 

.הפמ לכל יניסה טנמלאה בושיח

 

 :קויד תורירב רפסמ תרשפאמ בושיחה תכרעמ
 תונכותל הליגרה תיטרדנטסה קוידה תמר יפל
 ההובג קויד תמר וא סירמפאה ירפסלו תורחא
 רשא vsop87 תיטילנאה הירואיתה יפל רתויב
.האיפויסקב שומישל דחוימב התנקנ

 

 ,סודיסלפ ,הווש) םיתב תוקולח יגוס 20 לש בושיח
 ,יריפרופ ,סונאטנומויגר ,סונירומ ,ירטנצופוט ,ךוק
 הטיש ,ץרא תטיש ,לאירז ,ינאידירמ ,סונפמק
.(דועו תינוקרד ,שמש תטיש ,הלט ספא ,תיראלוס

 

 יפל םגו תירטנצואיגה הטישה יפל םג בשחל ןתינ
.(ןהינב םיטביההו) תירטנצוילהה

 

.תירידייס וא תיפורט הרוצב תופמ בשחל ןתינ

 

.RA תייטה יפל בשחל ןתינ

 

 םגו LATITUDE םיבשוחמ הטנלפ לכל
.DECLINATION

 

.הינומרהה תטיש יפל בשחל ןתינ

 

.יוצר םוקמ לכל העיקשהו החירזה ינמז בושיח

 

 םירבעמל םג םיטביההו עצמאה תודוקנ בושיח
.םימודיקלו

 

 וא תוצח יפל סירמפא ירפס לש תבכרומ תכרעמ
.ירידייס וא ירטנצוילה בושיח יפל םגו םיירהוצ

 

 שדוח לכל אלמהו שדחה חריה תא בשחל ןתינ
.יוצר

 

 חריה ייוקילו שמשה ייוקיל ןמז תא בשחל ןתינ
.היוצר הפוקת לכל