cas_header_futur

 רתויב תבכרומ תכרעמ תמייק האיפויסקב
 20 לעמ תללוכ תכרעמה .ידיתע יוזיחל
 לע בלשל ןתינ .םינוש בושיח יגוסל תויורשפא
 ןלהל .בושיח לש םינוש םיגוס הפמ התוא
:םיירקיעה םיגוסה

 

Copy of cas_sc_futur_tag

 

 תשקה אלל םיינשמ םימודיקו םירבעמ בושיח
.םהשלכ םינותנ

 

.תישיא הרדגה יפל םימודיק

 

 יפל ,הליגרה הטישה יפל ליגה תדוקנ לש בושיח
.הלבקה תטיש יפלו רבוה תטיש

 

.ךופה ןמזב םימודיק

 

.םיינשמ םימודיק

 

Copy of cas_sc_futur3_tag

 

.שמש ימודיק

 

.הלעמ םימודיק

 

.םיירונימ םימודיק

 

cas_sc_futur2_tag

 

.םישלושמ םימודיק

 

.דוביאנ ימודיק

 

.תיתנש הינומרה ימודיק

 

.תוימינפה תוטנלפה יפל םיינשדח םינוויכ

 

.תדלוה םוי תפמ

 

.תיטניק תדלוה םוי תפמ

 

.חרי תרזח

 

.ראנולוס תרזח

 

Copy of cas_sc_gr_trn_tag

 

 הייפצ םירשפאמה םיבושיחה לש תיפרג הגוצת
 תבב אלמ שדוח וא המלש הנש לש םירבעמב
.תחא

 

 לא םיידיתעה םיבושיחה לש םיטביה תואלבט
.םהיניבו הדילה תפמ

 

 תא תונייצמה תויתנשו תוישדוח תואלבט
.םימודיקו םירבעמ יטביה לש םויסהו הלחתהה