cas_header_reloc

 ירפסב ןה ,םיליגרה םיגולורטסאה םיבושיחה לכב
 םידדומ ,תוליגר היגולורטסא תונכותב ןהו סירמפא
 ןיב ןה סחיה תודוקנש ךכ הטנלפ לש המוקימ תא
 שי האיפויסקל .ץראה רודכ זכרמל הטנלפה זכרמ
 קר אל םימוקימה תא בשחל תדחוימ תלוכיה תא
 ,ץראה רודכ ינפ לא םג אלא ,ץראה רודכ זכרמ לא
 תא רשפאמ הז רבד !םייח ונא השעמל םש
:םיאבה םיניינעמה םיבושיחה

 

 הדילה תפמ ךות לא היוצר ריע לכ סינכהל ןתינ
 לעב לע התעפשה תא קודבלו הטנלפ התייה וליאכ
.הפמה

 

Copy of cas_city_tag

 

 לע םירוגמה יוניש תעפשה תא קודבל ןתינ
.המודכו םיסחיה תוכרעמ לע ,הריירקה

 

 תוצמל לכונ ןהב םלועב םירע לש טוריפ לבקל ןתינ
 ליגרה הייוצימל רבעמ הדילה תפמב תמיוסמ הטנלפ
.הדילה םוקמב

 

 יוניש תעפשה תא ןיבהל תרזוע םיבושיחה תכרעמ
.הפמה לעב לע םירוגמה