cas_header_syn

 םע הדובעל תובר תויורשפא תומייק האיפויסקב
 תוליגרה תוטישה יפל םיאתהל ןתינ .תופמ תמאתה
:טוריפ ןלהל .רתוי תומדקתמ תוטיש יפל וא

 

Copy of cas_syn4W_tag

 

.ירטסניסה תטיש יפל המאתה

 

.םימודיקב ירטסניסה יפל המאתה

 

Copy of cas_syn_table_tag

 

.טיזופמוק יפל המאתה

 

.םימודיק טיזופמוק יפל המאתה

 

.MC טיזופמוק יפל המאתה

 

.םישנא לש לודג רפסמ תמאתהל יתצובק טיזופמוק

 

.סנשיילרה תטיש יפל המאתה

 

.סומתירויבה ירוזחמ יפל המאתה

 

Copy of cas_syn_bio_tag

 

.תונוש תופמ יתש ןיב תוטרופמ םיטביה תואלבט