cas_header_view

.הדיל תפמ תגוצתל תויורשפא רפסמ ןלהל
.הלדגהל היוצרה הנומתה לע שיקהל שי

Copy of cas_screens

 הפמ לכו תונווגמו תובר ןה תויפרגה הגוצתה תויורשפא
.םייתימא םייגולורטסא םינמיס םע העיפומ

 

 םינוש םילדגב תוטנלפ תוליכמ רשא תונוש תוגוצת
.תונוש תופמב תוטנלפה תקולח ןפוא תרהבה ךרוצל
 

.רתויב תוטרופמ םיטביה תואלבט

 

 ,תופמ שולשו תופמ יתש ,תחא הפמ גיצהל תלוכיה
 תופמה .ךסמה לע דרפנב וא הינשה לע תחא תושבלומ
 םיבושיחמו םינוש םיגוסמ תויהל תולוכי תושבלומה
.םינוש

 

 םשל תוימינפה תוטנלפה לש תידמימ תלת הגוצת
 רודכל סחיב שמשהו ירוקרמ הגונ לש תיבחרמ השוחת
.ץראה