ani_cas_star cas_header1
cas_header2
div_Water

 .תירבעב היגולורטסאל הנכות איה האיפויסק
 איה ,סודל התנבנ רשא הקיתו הנכות התויה תורמל
 היגולורטסאה תונכותמ תחא תא הווהמ ןיידע
 הכ ןה היתויורשפא .תומייקה רתויב תומדקתמה
 תא תוארהל ירשפא הז ןיאש ךכ תומדקתמו תובר
 .דבלב יללכ ןפואב הנכותה גצות הלא םיפדב .לכה
 םימייקה םיבשחמה בור יבג לע תלעופ האיפויסק
.םויכ