ידי לע בשחל ןתינ .תורוצ רפסמב הפמ בשחל ןתינ סיראלופב
תרזעב וא ,םהשלכ םינותנ תסנכה אלל דחא שקמ לע הציחל
דימת .םיטרופמ םינותנ לש השקה ידי לע וא ,םינותנ תונולח
.רתויב המיאתמה הטישה תא רוחבל ןתינהפמהו ,אבה ןצחלה לע שיקהל ןתינ תידימ הפמ בושיח ךרוצל
וחקלי םינותנה לכ .םהש םינותנ לכ תשקה אלל דימ בשוחת
:בשחמה ךותמ
לע שיקהל ןתינ ,ךיראת ינותנ םע הריהמ הפמ בשחל וננוצרב םא
:אבה ןצחלהדימ וירחאל רשא ,אבה העשו ךיראת תסנכה ןולח חתפי זא
:הפמה תא לבקנ

םיאלמ םיטרפ תסנכה


ןולחב םירחוב םיאלמ םיטרפ תסנכה די לע הפמ בשחל ידכב
וא ,םיטרפה לכ תא ינדי ןפואב שיקהל ןתינ הז ןולחב .אבה
,ימינפה סלטאב ,םיכיראתה לש רזעה תונולחב שמתשהל
:ירבע וא יזעול חול יבושיחו העיקש וא החירז יבושיחב
:אבה ןולחב שמתשנ ירבע ךיראת בושיחל:אבה ןולחב שמתשנ ימינפה סלטאב שופיחל:הפמה ןולחב םוקמ לע השקהב וא


השיכרל      ישאר סיראלופל