.3 סיראלופ - היגולורטסאה תנכות תא גיצהל םיחמש ונא
תמאתומו היגולורטסאה תונכות לש שדחה רודה תא הווהמ וז הנכות
תבלשמ 3 סיראלופ .תונולחה יגוסו םיבשחמה לש תושדחה תוכרעמל
תא הווהמו ,גולורטסאה לש ותדובע עוציבל תובר תויורשפא הכותב
ןהו הכותבש תויגולורטסאה תוכרעמה תניחבמ ןה ,הנורחאה הלימה
.שמתשמה קשממ תניחבמ


םיגורדשה לכ ללוכ ,2 סיראלופב םייקה לכ תא הליכמ השדחה סיראלופ
בושיח ןהיניבמ הבושחה רשא ,תושדח תופסות םג ומכ ,םיינכדעה
.ילבקה תוריפסה ץע יפ לע הפמה


יפ לע תוריפסה ץע לש הנבמב םג תוטנלפה תא הגיצמו תבשחמ סיראלופ
ץע .הפמה לש תרחא הנבהו הנוש תוננובתה רשפאמ הז רבד .הלבקה
תיגולורטסאה הפמב םיעפומה ,םיבכוכה ינותנב ןזומ ילבקה תוריפסה
.םיווק השולשל תוקלוחמה ,תוריפס רשע ץעב .הליגרה

הפמ לעב לש יטגרנא םישרת ןיעכ הניה ,ץעב תלבקתמה הנומתה
ויקלח ןיב םיגולוכיספ םירשקהו ,םימסח ,םישגדה ןוחבל ןתינ .הדילה
,םישיחרתה תא ןוחבל ןתינ ןכ ומכ .הדילה תפמ לעב לש םינושה
.הדילה תפמ לעב לש תוידיתעה תויורשפאהו

(.הנכותב םירועישה טירפתב דוע אורקל ןתינ)

 

קתרמ םלועב םינושארה וידעצב גולורטסאל תרזוע חותינ תכרעמ
דומלל תרשפאמו הפמ לכל המצע תא המיאתמ חותינה תכרעמ .הז
םוקימ ,תוריפסב הפמה לעב לש שמשה םוקימ ,עובשה ימי לע
.דועו תוריפסב חריהורשפאתה םינושה םיבושיחהו תילבק היגולורטסאב םירועיש
רקחב תונורחאה הנש םירשעב קסוע רשא ,ןהכ ןוששל תודוה
םיאשונב ,בתוכו דמלמ ןושש .הלבקה יפ לע היגולורטסאה דוסימו
.תידוהי הבישחו הקיטסימב םירושקה ,םיוולנ

:רתאב ,אשונב ףסונ רמוחב ןיעל ןתינ
http://www.sascohen.com/astro


:תומדוק תואסרגמ תופסות:תימתירויב המאתה


.הנגה חתפמו לועפת תרבוח ףוריצב רוטילקת יבג לע העיגמ הנכותה


:תוילמינימ תכרעמ תושירד
.(הלעמו) II םויטנפ בשחמ
.(הלעמו) 32mb RAM ןורכיז
.XP ,2000 ,Me ,98 תונולח