שמשל ץראה רודכ ןיב סחיל םירושקה םינוש םיבושיח תרשפאמ סיראלופ
.רוחש חרי ינמזו חרי ייוקילו שמש ייוקיל ,אלמ חריו שדח חרי ,ןוגכ ,חרילו:אבה טירפתהמ םיסנכנ תונושה תורירבה לא:חרי ייוקיל תמישרל המגוד

:רוחשה חריה ינמז תמישרל המגודרוחשה חריה .שדוח לש הפוקתל רוחשה חריה ינמז תא הגיצמ וז הרירב
דע תוירקיע תוטנלפ לא םיירקיע םיטביה אלל אצמנ חריה וב ןמזה אוה
ךשמתהל לוכיו םיימוי םוי לכ ךרעב הרוק הז רבד .שדח לזמ לא ותסינכ
.םימי המכ דעו תוקד לש םצמוצמ רפסממ

.ןיקתה םיניינעה ךלהמל עירפהל הרורב הייטנ שי רוחש חריה וב רשא ןמזל
םירצומ לש תוינק .ךבתסהלו ךפהתהל תוטונ הז ןמזב ומתחנ רשא תואקסע
ןמזב רשאמ הברהב ההובג תורבתסהב ךבתסהלו לשכיהל תויושע םיסכנו
ולא םינמזל ץוחמ ,לשמל תיקסע תוליעפ לע הרימש .רוחש וניא חריה וב
ונייח חרוא לכ תא הנשנו שארה תא דבאנש ילבמ ןבומכ)תובר תויעב ענמת
תחלצה תא רפשל היושע ולא תועשב אלש םייניש ילופיט תלבק .(הז יפל
וא ,הז אשונב רזעיהל יאדכ עוציבל ןתינ רבדהו הדימב .המודכו ,לופיטה
.ותוא קודבל תוחפל

ןמז יפל) העשבו ךיראתב םויב ןיחבהל לכונ ןולחה לש ינמיה ודיצב םירוטב
, - עוריא - ותרתוכ רשא ,אבה רוטב .רוחשה חריה ליחתמ םהב ('ץינירג
.רוחשה חריה תלחתהל םימרוג רשא לזמהו טביהה הטנלפה תא הארנ
לש םויסה תעשבו ךיראתב םויב ןיחבנ הרוש התואב םיאבה םירוטב
.רוחשה חריה תפוקת

רוחש חריש ןבומכ ,ןכ ומכ .'ץינירג ןועש יפל םה םינמזהש רוכזל בושח
הזכ רשאמ תוחפ יתייעב היהי הגונל שלושמ לש טביהמ ליחתמ רשא
.בל ךכל םישל יאדכו ןוטפנל עובירב ליחתמה

רוחשה חריה .בחרומ רוחש חריל ליגר רוחש חרי ןיב הריחבה תמייק
אוה בחרומה רוחשה חריה וליאו תיטרדנטסה הרוצה יפל בשוחמ ליגרה
תא קודבל רשפא ךכ .ןוריכל םג חריה בצמ תא בשחמו סיראלופל ידוחיי
.םויה דע השענ אל רשא רבד ,רוחשה חריה לע ותעפשה

.ת ,םוי) םיינמיה םירוטב תמיוסמ הרוש לע רבכעה לש הלופכ הציחל
יפל אל םעפהו ,רוחשה חריה תליחת עגרל האלמ הפמ גיצת (העש ,הלחתה
תמיוסמ הרוש לע הציחל .םיאצמנ ונא וב םוקמה יפל אלא ,'ץינירג ןועש
חריה םויס עגרל הפמ גיצת (העש ,םויס .ת ,םוי) םיילאמשה םירוטב
.ימוקמה ןועשה יפל תאז םג ,שדח לזמל הסינכו רוחשה

תסנכה ןולח תא לבקנ ,ךיראתה עיפומ וילע רשא ןצחלה לע ץחלנו הדימב
.םיבושיחה לש ךיראתה תא תונשל לכונ וב ךיראתה

.ףדה תא סיפדת תספדמה רויצ םע ןצחל לע הציחל
השיכרל      ישאר סיראלופל