ישגר ,יסיפ :םירוזחמ השולשב תלפטמ סומתירויבה תירואית
איצוהל לוכי וניא סומתירויבה לש יניצר רקחמ .ילאוטקלטניאו
,תאז תמועל .םויה דע השענש יפכ ,היגולורטסאה תא ןובשחמ
המלש הדיחי הווהמ סומתירויבה םע היגולורטסאה לש בולישה
.רתויב תניינעמו רתוי

 
וב בלשה אוה (הלעמל לגה רשאכ) רוזחמ לכ לש יבויחה קלחה
וא ישגר יסיפ) ןותנה לגה םוחתב תלוכיה תניחבמ ונאישב ונא
איה םש ספאל העיגמ תדרוי ,אישל העיגמ ,הלוע תלוכיה .(ילכש
יצחב הליחתמו ,יטירק םויכ בשחנ רשא ,עצמאה וק תא תאצומ
.רוזחמה לש ילילשה

םימיל םאתהב וניתוחוקל לש וא ונלש תוליעפה תא ןנכתל יאדכ
םימיה תביבס ויהי דחוימב םישק םימי .רוזחמה לש םייבויחה
עצמאה וק תא רוזחמה הצוח םהב םימי םתוא ,םייטירקה
.ךפהלו ילילשל יבויחמ רבועו:ףרגהמ םירחבנ םיקלח לידגהל ןתינ
:תויגרנאהו תויוכיאה לש םיפרג לבקל ןתינ ןכ ומכ
 


השיכרל      ישאר סיראלופל