תובכרומ תוימונורטסא בושיח תוכרעמ תואצמנ סיראלופב
:תואבה תודוקנה תובשוחמ ראשה ןיב .תוקייודמו

 

,חרי ,שמש לש קייודמ בושיח - תורואמהו תוטנלפה בושיח
.וטולפ ,ןוטפנ ,סונרוא ,יאתבש ,קדצ ,םידאמ ,הגונ ,ירוקרמ

שמשה ץראה לש םהילולסמ תובלטצה - ןוקרדה שאר בושיח
.mean וא true יפל בושיח רוחבל ןתינ .חריהו

ילר'צ םונורטסאה ידי לע 1977 ב הלגתה ןוריכ - ןוריכ בושיח
הטנלפל בשחנ ,הלט לזמב הפוקת התואב ההש ןוריכ .לאווק
םשה תופסונ תויפצת רחאל .ub1977 םשה תא לביקו תירונימ
-כ וכרוא .ןוריכ 2060 דיאורטסא :היה ול ןתינש אלמה ימשרה
.דבלב מ"ק 300

םיריכמ םיגולורטסאה לכ אל - תיליל לפאה חריה בושיח
תיליל חריה תא םיפילחמו םיעוטה ולאכ שי .תיליל לש המויקב
תרוגחב אצמנה 1181 רפסמ דיאורטסא ,רחא ימימש ףוגב
תא םיפילחמה הלאכ שיו .תיליל אוה םג יורקו םידיאורטסאה
תוכרעמ גישהל ןתינ אל םויכ .ןוקרדה שאר יבושיחב תיליל חריה
תנשל רבעמ סירמפא ירפס אל ףאו תילילל תוקייודמ םיבושיח
תואחסונ חותיפל םיבר םיצמאמ ונעקשה סיראלופב .2000
.רשפאה לככ תוקיידמ

וא סולינמ ,יאמלת תטיש יפל בשחל ןתינ - לזמה קלח בושיח
.סוכימריפ

.סאלאפ ,סרצ ,הטסוו ,ונוי - םילודגה םידיאורטסאה בושיח
בכוכ יסיסר לש - הרוגח ןיעמ - ךותב םימקוממ םידיאורטסאה
קדצל םידאמ ןיב םיאצמנ םה .ותדילב בכוכ לש וא ,קסרתהש
.תויתרבחל תוישיאה תוטנלפה ןיב יגולורטסא רשק םיווהמ ךכו
רבכ תיברעמה תוברתה תעדוי םידיאורטסאה לש םמויק לע
שמתשהל ולחה 1970 תנש רחאל קר ךא ,הנש םייתאמכ טעמכ
סירמפאה םסרפתה זא קרו תויה) תיגולורטסא הניחבמ םהב
.(םהלש ןושארה

וא ,תוינרואה תוטנלפה תנומש :תוינרואה תוטנלפה בושיח
אל ןהש רמואש המ ,תויטתופיה תוטנלפ ןה ,תוינוטפנ סנארטה
רשא םיגולורטסאו םימונורטסא .םיפוקסלט תרזעב ופצנ
תוחוכ לש תוכרעה ךמס לע תאז םישוע ,םימייק םהש םיכירעמ
.תוליגרה תוטנלפה לע םילעופה ,עודי אל םרוקמש ,םימיוסמ
,סואז ,סדה ,ןודיפוק :תינוויה היגולותימה יפ לע ןה ןהיתומש
.ןודיסופ ,סונקלוו ,סוטמדא ,ןולופא ,סונורק

יבושיח םה םייברעה םיקלחה - םייברע םיקלח 27 בושיח
וחתפתה םיבושיחהמ קלח .הפמה לע תושיגר תודוקנ
תונידמב םקלחו םיקיתעה םייטנזיבהו םינוויה לש היגולורטסאב
ךרד הז ןויער םע ושגפנ םיאפוריא םיגולורטסאו תויה .תויברעה
םיקלח - םשה תא הלא תודוקנ ולביק ,םייברע היגולורטסא יבתכ
סיראלופו תובר תודוקנל בושיח תויורשפא תומייק .םייברע
רקוב בושיח ןיב רוחבל ןתינ .הפמ לכל םינוש םיקלח 27 תבשחמ
.הליל בושיחל

םה םימשב םיארנה םיבכוכה לכ - תבשה יבכוכ 77 בושיח
ןוכנ .א"הודכל תיסחי םיזז םניא םהש רמואש המ ,תבש יבכוכ
םינש 50,000 ינפל ,לשמל .םיזז םניא טעמכ םהש רמול רתוי
לקועמה בנזהו שלושמ היה 'הלודגה הבודה' תא ןייצמה עבורמה
וא הטנלפ םג םיבכוכה לכ ןיב םימשב הארנ ,םיתעל .רשי וקב חנ
,םימשב םיטיבמ ונא רשאכ .('ודכו קדצ וא םידאמ הגונ) םייתש
תמועל רתוי ביצי רוא ילעב ויהי ,םיבכוכ אל ןהש ,תוטנלפה
םיברה םיבושיחה תא תכרוע סיראלופ .םיבכוכה לש ץונצנה
תועמשמה תא תנתונ םגו תבש יבכוכ 77 לש םיטביהלו םימוקימל
.בכוכה תמצוע תאו תינושארה

םינוש םיגוס 17 בשחל תרשפאמ סיראלופ - הפמל םיתב תקולח
.םיתב תוקולח לש

גולורטסאה פ"ע) םידקומה תטיש - םידקומה תטיש יפל בושיח
איה רשאכ ,הזל הז הווש ןפואב םיתבה תא תקלחמ (רנלו הכימ
.םימשה זכרמ תלעמ תא םגו קפואה תלעמ תא םג ןובשחב תחקול
, (10) םימשה זכרמ תלעממ המידק תולעמ 90 ,וז הטיש יפ לע
ןיב עצמאה תדוקנ .ןושארה תיבה לש םימשה זכרמ תלעמ תאצמנ
.ןושארה תיבה לש דקומה איה קפואה תלעמ ןיבל וז הלעמ
הפמב עיפומש יפכ Cusp ה רשאכ ,תיבה עצמא אוה דקומה
תולעמ 10 אוה תיבה םויסו דקומה ינפל תולעמ 10 םצעב אצמנ
.האלה ןכו ,דקומה תדוקנ רחאל

.הייוצר הנש לכל המישר - אלמ חריו שדח חרי יבושיח

תללוכה המישר םילבקמ .שמש ייוקילו חרי ייוקיל יבושיח
.יוקילה גוסו םינמז

ה ינמז תא תוארל רשפאמ הז בושיח .רוחשה חריה יבושיח
הרורב הייטנ שי רוחש חריה וב רשא ןמזל .חריה לש void
הז ןמזב ומתחנ רשא תואקסע .ןיקתה םיניינעה ךלהמל עירפהל
ליגר רוחש חרי ןיב הריחבה תמייק .ךבתסהלו ךפהתהל תוטונ
הרוצה יפל בשוחמ ליגרה רוחשה חריה .בחרומ רוחש חריל
סיראלופל ידוחיי אוה בחרומה רוחשה חריה וליאו תיטרדנטסה
ותעפשה תא קודבל רשפא ךכ .ןוריכל םג חריה בצמ תא בשחמו
.םויה דע השענ אל רשא רבד ,רוחשה חריה לע

.ךיראת לכל העיקש ינמזו םור ינמז ,החירז ינמז בושיח

.ידיתע ןמז לכל ליגה תדוקנ בושיח

.ידיתע ןמז לכל רבוה תטיש יפל ליגה תדוקנ בושיח

םינוש םינמזב הליחתמ הנשה - תקייודמ תיניס הנש בושיח
רשא) הנשה תונועל חריה ירוזחמ תא םיאתהל ךרוצ שיו תויה
המודב) הנשל הנשמ םינתשמ םישדוחה ןכל .(שמשל תורושק
לש םויה דימת איה הנשה תליחת .(תודהיה לש תרבועמ הנשל
ארקנש םוחתל שמשה תסינכ רחאל אצויש ןושארה שדחה חריה
תויה .ילד לזמל שמשה תסינכל ליבקמ הז םוחת .'לודגה רוקה'
'סיראלופ' .ובשחל לק אלש רחא ךיראתב הליחתמ הנש לכ ,ךכו
תפמ לכ לש ליבקמה ךיראתה תא תאצומו ונרובע תאז תבשחמ
.יניסה חולל הדיל

.םיכבוסמו םיבר םירוזחממ בכרומ םיניסה לש הנשה חול
םהינש ןכש ידוהיה חולה תא םיריכזמ וב םימיוסמ םיקלח
חולה לש 'הלודגה הפוקתה' .שמשה לע אלו חריה לע םיססבתמ
םירוזחמ 60 מ תבכרומה םינש 3,600 תב הפוקת איה ,יניסה
שמחמ בכרומ םינשה 60 לש רוזחמ לכ .דחא לכ הנש 60 ילעב
םינש הרשע םייתשמ הנש לכ .הנש 12 תב תחא לכ 'תולודג םינש'
,רמנ ,ףושני ,רבכע :תואבה תויחהמ תחא לש יוניכ הלביק ולא
.ריזחו בלכ ,לוגנרת ,ףוק ,השבכ ,סוס ,שחנ ,ןוקרד ,בנרא

םע בולישב תויחה הרשע םייתש בוליש - יניסה טנמלאה בושיח
(שא ,ץע ,םימ ,תכתמ ,המדא) םייניסה םיטנמלאה השימח
.םינשה 60 לש הקולחה תא ונל םינתונ

רחבית רשא הטיש לכ .ירבע וא יזעול ךיראת יפל תופמ בושיח
לכונ דימת ךכ .הפוקת לכב ,הליבקמה הטישל תיטמוטוא רמות
ירבעהו יזעולה ךיראתה יפל הדילה ךיראתו םוי תא תוארל
ינמז יפל בשוחמו העש יפ לע םג קייודמ ירבעה בושיחה .וידחי
.םימי תרמה יפל קר אלו העיקש

... דועו

 


השיכרל      ישאר סיראלופל