קלח .תוטנלפה ימוקימל םינוש םינורטקלא סירמפא ירפס םימייק סיראלופב
םיעיפומ םירחא םירפס וליאו םיליגר םירפסכ הינקל םינתינ וללה םירפסהמ
.תויונחב םגישהל ןתינ אלו תינורטקלא הרוצב קרו ךא

,םינש 4700 לש חווטל תוטנלפה ימוקימ תא םיליכמ הנכותב סירמפאה ירפס
ףא םיללוכ םירפסה .תוינרואה ,םידיאורטסאה ,תיליל ,ןוריכ ימוקימ ללוכ
.דועו םימודיק סירמפא ןוגכ ,תופמל דיתע יבושיחל סירמפא
תוטנלפ .השגדה םשל הנוש עבצב ועיפוי תבש םוי תא תוגציימה תורושה
.הנוש עבצב ועיפוי (Retro) ירוחא ךוליהב

רשפאל ידכב הרוש התוא עבצית ,תמיוסמ הרוש לש םוקמב שיקנ םא :פיט
.לבלבתהל ילבמ הרושה לכ לש האירק

ןיחבהל לכונ הריגסה ןצחל לש ודיצל .םינוש םינצחל ועיפוי ןולחה תיתחתב
.יחכונה סירמפאה ףד עיבצמ וילע רשא ךיראתה םושר וילע רשא ןצחלב
תונשל לכונ וב ךיראתה תסנכה ןולח תא לבקנ הז ןצחל לע ץחלנו הדימב
.ףדה לש ךיראתה תא

םישדוח לוגלג םירשפאמ רשא םינטק םינצחלב ןיחבנ הז ןצחל ידיצ ינשמ
.(דבלב ימוי סירמפאב םיליעפ םה) .הרוחאו המידק ריהמ

:סירמפאה לש ןמזה בושיח לע םיארחא םיאבה םינצחלה תעברא

בושיחל העשו ךיראת תריחבל גולאיד גיצת הז ןצחל לע הציחל - העש (1
תוטנלפה ימוקימ תא הרוש לכ גיצת לבקנש ףדבו ('ץיניריג ןמז יפל)
לש תקיודמ הקידבב דחוימב ליעומ הז רבד .תחא העש לש םישרפהב
.(תיליל וא חריה ןוגכ) תוריהמ תוטנלפ

יפל תוטנלפה ימוקימ תא הגיצמ הרוש לכ - (לדחמה תרירב) - ימוי (2
סירמפא רפסב ומכ קוידב ,םוי לש םישרפהב 'ץינירג ןועש תוצחב ןמוקימ
.ליגר

תוארל רשפאמ הז רבד .שדוחל ןושארה תא הגיצמ הרוש לכ - ישדוח (3
.םייתנשל לעמ לש הפוקתל תוטנלפה ימוקימ תא דחא קזבהב

.הנש לש םישרפהב ראוני שדוחב ןושארה תא הגיצמ הרוש לכ - יתנש (4
םישולשכ לש םוצע חוורמל תוטנלפה ימוקימ תא תוארל רשפאמ הז רבד
הפוקתל תויטיאה תוטנלפה תועפשה לש הדימלל דחוימב ליעי רבדה .הנש
.הכורא

.ףדה תא סיפדת תספדמה רויצ םע ןצחל לע הציחל
.סירמפאה ףד תגצהל םינוש םיעבצ תעיבק רשפאת עבצה ןצחל לע הציחל:םידחוימה לש סירמפא ןולח ןלהל
השיכרל      ישאר סיראלופל