.סיראלופב דואמ הקימעמו תיניצר הרוצב חקלנ יוזיחה אשונ לכ
.תומכחותמו תושידח תוטיש ןנשיו תוליגרה בושיחה תויורשפא ןנשי
תוטיש לש דואמ בר רפסמ יפל תידיתע הפמ בשחל ןתינ סיראלופב
,תדלוה םוי תופמ ,שמש ינוויכ ,םיינשמ םימודיק ,םירבעמ ןוגכ)
יבג לע תידיתעה הפמה תא גיצהל ןתינ ,(דועו ךופה ןמזב םיבושיח
וא םינוש דיתע יבושיח רפסמ בשחל ןתינ ,דרפנב וא הדילה תפמ
,דרפנב וא הדילה תפמ לע םגיצהלו םינוש םינמזל םיבושיח רפסמ
םיפרגו תואלבט גיצהלו בשחל ןתינ ,דיתעה לש היצמינא גיצהל ןתינ
תויורבתסה יכרע לולקש ךורעל ןתינ ,הפוקתל דיתע יבושיח לש
הארמ רשא סירמפא רפס בשחל ןתינ ,יפרג ןפואב ןגיצהלו תוידיתע
הפמל דיתע בושיחל תואצותה תא אלא םיליגרה םירבדה תא אל
הדובעל רתויב תוליעיו תובר רומאכ ןה תויורשפאה .דועו ,תמייוסמ
.תיגולורטסא

:תויורשפא רפסמ לש תואמגוד ןלהל

 
:הדילה תפמ לע וגצוי רשא דיתע ילגלג יבושיח תריחב


:בושיחה ינותנ תגוצת


:תובשוחמה תופמה לש (תנטקומ) הגוצת:םיידיתע םיטביה ףרג

לש םייונישב תופצל ונל תרשפאמה םייניע תריאמ הטיש איה היצמינאה
תריחב .המצע הדילה תפמ יבג לע תמיוסמ ןמז תפוקתב דיתעה ילגלג
:דיתע תיצמינא תכירעל םינותנלע דיתעה תא גיצהל תכרעמה ליחתת ,םייוצרה םינותנה תריחב רחאל
.םיימשב תוענ תוטנלפה הב הרוצב קוידב עוני דיתעה לגלג .הדילה לגלג
ימרג לש תיתימאה םתעונתמ יתוזח ןפואב םשרתהלו תוארל לכונ ךכ
.הדילה תפמ לא םסחיו םיימשה
:ללקושמ דיתע יוזיח
(סיראלופ לש תרבוחה ךותמ)

הכירצו תיגולורטסא תוליעפ תניחבמ דואמ ןיינעמ ילכ איה וז הרירב
תונושה תוידיתעה תועפשהה תא ללקשל ןתינ .בל תמושתב דמליהל
.םיצורש לככ הכורא וא הרצק תויהל הלוכי הפוקתה .הפוקת ךרואל
דומיל .הפמה לעב לש וייח ךרוא לכל תועפשהה תא וליפא קודבל ןתינ
עיגהל גולורטסאל םירשפאמ הלא םיבושיחב תומולגה תויורשפאה
רבעב ורקש וא) ורקיש םיעוריא תוזחל ותלוכיב תושדח תומרל
.(הדיל תעש רוזחש לש הרקמב

ןורכיז רתוי ךרצנ ךכ ,רתוי הכורא תבשוחמה הפוקתהש לככ :הרעה
ךכל םישל שי ,רתוי ןשי בשחמהש לככ .םיבושיחה תא ליכהל ידכב
.בל תמושת רתוי

תאיצמב גולורטסא לש תיטרדנטסה ותוליעפ תא הקחמ וז תכרעמ
,תדקוממ תיפרג הרוצב תאז השוע איהש אלא ,תוידיתע תועפשה
:םיאבה םירבדה תא תרשפאמ איה .רתוי הקימעמו תקייודמ ,הריהמ

בשחל ןתינ .םיללקושמ דיתע יבושיח :יתמו היהי המ תוארל .1
קיסהלו הדילה תפמ לע תוטנלפה לש תרבטצמ העפשה
.דיתע תויושחרתהל םיקייודמ םינומזתו תונקסמ
םאהו רבעב היה המ תוארל :הדיל ןמז תאיצמב רוזעל .2
.ורק ןכאש םיעוריאל םיאתמ בשוח רשא לולקשה
לולקשה תא תונשל ןתינ :הפמה יפואל דיתע יבושיח םיאתהל .3
לעפ המ הנבהל עיגהל ךכ ידי לעו ,תובשוחמה תוטנלפה תאו
בשחל ןתינ הז ךמס לע .רבעב הפמה לעב לש וייחב קזח יכה
.תוידיתע תויושחרתה ההובג תוריבסב
יתמ קודבל ןתינ :דיתעבו רבעב תדדוב הטנלפ יעוריא קודבל .4
תפוקת ךשמב םימייוסמ םיטביהב התיה תמייוסמ הטנלפ
.הכורא בושיח

לע ?תמייוסמ הפמל תיזחת לש הליגר הקידבל שגינ גולורטסא דציכ
אוה ןכ ומכ .דיתע תופמ לש םינוש םיכיראת ביצמ אוה הדילה תפמ
תמייוסמ הטנלפ לש תומדקתהה תא סירמפא רפסב תוארל לוכי
גולורטסאה הרוצ התואב .הדילה תפמב תובושח תודוקנל םיימשב
םימודיק ,לשמל ,תונוש דיתע בושיח תורוצ יפ לע לועפל םג לוכי
.שמש ינוויכ וא םיינשמ

.הפוקת לכל וללה תוקידבה לכ תא ךורעל רשפאמ ללקושמ יוזיח
לא ,םינוש םיטביהב םתעפשהב ,דיתעב תונוש תוטנלפ בלשל רשפא
יושע תוברה תויורשפאה ללגב .תונוש תופוקתל ,הדילב תונוש תוטנלפ
רפשת המיע תפתוש תוליעפ ךא ,תכרעמל לגרתהל ןמז טעמ תחקל
.דיתעב םיעוריא תוזחל גולורטסאה תלוכי תא הברהב

:םיאבה םירבדה תא רוחבל שי חתפנש ןולחבןוגכ ,בושיחל הטישה תא רוחבל ןתינ :דיתעה בושיח תטיש .1
.המודכו םימודיק ,םירבעמ
.הדילה תפמב תוטנלפה תא ןמסל ונילע :הדיל תוטנלפ .2
ןתינ .בושיחה השעי ןהיליא תוטנלפה ןה ונמוסש תוטנלפה
ויהי המ תעדל םיצור םא ,לשמל .רתוי וא תחא הטנלפ ןמסל
ןמסנ - הדילה תפמב שמשל םירבעמב תוטנלפ לש םיטביהה
ךרעמל תסנכנ אל תנמוסמ אל הטנלפ .דבלב שמשה תא
.םיבושיחה
רבדה .הטנלפ לכל היוצרה המצועה תא רוחבל ןתינ :המצוע .3
הלוכי המצועה .רחבנש דיתעה גוסלו הדובעה תטישל רושק
הכומנ העפשה בשחת תחא המצוע .רשע דעו תחאמ עונל
העפשה בשחת רשע המצוע .הטנלפה לא טביה שיש הרקמל
.ךשמהב םיפסונ םירבסה .טביה לש הרקמב תילמיסקמ
יבושיחב ופתתשי רשא תוטנלפה תא ןמסל שי :דיתע תוטנלפ .4
ופתתשי רשא הלא ויהי ונמוסי רשא תוטנלפה .דיתעה
תא אוצמל םיניינועמ םא ,לשמל .רחבנש דיתעה בושיחב
םירבעמב יאתבשו קדצ ידי לע תורצונ רשא תועפשהה ינמז
.דבלב יאתבשו קדצ תא ןמסל שי ,הדילה תפמ לא
לשמל .הדילב תוטנלפה לש המצועה תריחבב ומכ :המצוע .5
,םירבעמב תוטנלפה לכ תעפשה תא קודבל םיניינועמ ונא םא
קזח היהי הדילב חרי לא יאתבש לש העפשהש רורב
חרי לא רבעמב ירוקרמ לש טביהמ הברהב יתועמשמו
רתוי הובג רפסמ יאתבשל ןתינ ,הזכ הרקמב ,ןכ לע .הדילב
.ירוקרמל רשאמ
.תכרעמב ובשוחי רשא םיטביהה תא ןמסל ןתינ :םיטביה .6
.רתוי וא ,דחא טביהב קר רוחבל לכונ
,המצועה אשונל םירושקה םימדוקה םירקמב ומכ :המצוע .7
לש הרקמב ,לשמל .םיטביהה לש המצועה תא ןאכ םג ןייצנ
רשאמ רתוי הזח היהת שמש לש תודימצ ,םירבעמ בושיח
.המודכו השושמ
וא תינדי םיכיראתה תא םושרל ןתינ :םויסו הלחתה יכיראת .8
תרזעב םיכיראתה תא שיקהלו לאמשלש ןצחלה לע שיקהל
תא רוחבל ןתינ .איהש הפוקת לכ רוחבל ןתינ .תואלבטה
רשפא ךכ .דיתעל דעו הפמה לעב תדילמ לחה םיכיראתה
חווטש לוככש רוכזל בושח .וייח לכל תועפשהה תא תוארל
.רתוי ההובג בשחמה לש ןורכזה תכירצ ,רתוי לודג ןמזה
בשחל יאדכ אל ,הכומנ ןורכיז תלוביק לעב ןשי בשחמל
םע בורל םיעיגמה ,םישדח םיבשחמל .הנש רשאמ רתויל
הפוקת לכל בשחל ןתינ ,הלעמו הגמ תורשע לש ןורכיז
.היוצר תינויגה
םא .וללה םינותנה תא תונשל ךרוצ ןיא :דיתע תפמ םוקימ .9
רשאמ דיתעל רחא םוקמ בשחל םיניינועמ ונא תאז לכב
םוקימש רוכזל שי :הרעה .תונשל ןתינ ,הדילה תפמ םוקמ
אוה בושיחהו תויה וז הריחב בקע הנתשמ וניא תוטנלפה
דחא ףאו) הטנלפה זכרמ לא ץראה רודכ זכרממ דימת
.םיתבל קר אוה יונישה .(ץראה רודכ זכרמב רג וניא ונתיאמ
םיניינועמ ונא ןיא ,םירבעמה תא םיבשחמ ונא םא ,לשמל ךכ
םיכרוע םהו תויה ,םיימשה םורו קפואה ירבעמב אליממ
.תועש 24 לכ אלמ בוביס

עצבתי בושיחה .לבק - לע שיקנ םייוצרה םיטרפה לכב ונרחבש רחאל
תויורשפא רפסמ תומייק .תללקושמה תיזחתה ףרג - עיפוי ופוסבו
תקסהבו ףרגה תקידבב דואמ ורזעי הלא .ריכהל יאדכש לועפת
.תונקסמרתויב תונוש תויהל תולוכי תוריחבה .ורמשיי ונישעש תוריחבה :פיט
.ורמשיי ןלוכ תאז םעו ,תידיתע בושיח תטיש לכל

:תללקושמ תיזחת ףרג לע םירבסה

הנוכנ ףרגב תוליעפ .עצבתה רשא בושיחה תואצות תא גיצמ ףרגה
:תומייקה תויורשפאה ןלהל .םינותנב רתוי קימעמ לופיט רשפאת

עיפומ רבכעה תא םיזיזמ רשאכ :רבכעה ןמס םע הזוזת .1
ךכ .ןמסה אצמנ וב םוקמל רושקה ךיראתה ןולחה תיתחתב
.ףרגב םינוש םימוקימ לש םיכיראת קודבל ןתינ
הדוקנ לע רבכעה םע םישיקמ רשאכ :רבכעה םע הציחל .2
ןולח - עיפוי ,ףרגב יהשלכ
וב םוקימל םירושקה םיטרפ םע ןטק ןולח והז .םינותנ
ומכו הפמה לע ךיראת גצה - ןצחל שי הז ןולחב .ףרגב ונצחל
.(םיאבה םיפיעסב םירבסה) ןולחה תא רורגל ןתינ ןכ
םקמנ םא .ףרגב םיקלח לידגהל רשפאמ :הנימי רבכע תרירג .3
ררחשל ילבו ,וילע ץחלנ ,ףרגה לע םייוסמ םוקמב ןמסה תא
רשאכ .עוביר רצוויהל ליחתי ,הטמלו הנימי עוננ ןצחלה תא
לכ לע עיפומה ףרגל ךופהיו הז עוביר לדגי ,ןצחלה תא ררחשנ
.דועו דוע לידגהל ןתינ .ןולחה
.ותוא ונלדגהו הדימב ףרגה תא ןיטקמ :הלאמש רבכע תרירג .4
הלעמל ןוויכל הרירג ךות וילע ץחלנ ,רבכעה ןמס תא םקמנ
.ירוקמה ףרגה תא לבקנו רוזחנ .הלאמשו הטמל וא
ןולח תא ונלביקו רבכעה םע ונשקה םא :םינותנ ןולח תרירג .5
הרירגה .ךסמה לע רחא םוקמל ותוא זיזהל ןתינ ,םינותנה
,תרתוכה לע רבכעה םע םיצחול .תרתוכה תרזעב תעצבתמ
.ןולחה תא םיררוג הטמל ןצחלה תראשה ידכ ךות
הציחל רחאל ונלביקש םינותנה ןולחב :הפמה לע ךיראת גצה .6
םינותנה תא גיצהל רשפאמה הז ןצחל עיפומ ,רבכעה םע
עיפוי ,וילע שיקנ םא .םילעופ הנממ הדילה תפמ לע םייחכונה
ךיראתל דיתעה תא הארמה ףסונ לגלג הדילה תפמ לע
תופצל ידכב ותוא רוגסל וא ןולחה תא זיזהל לכונ .יטנוולרה
.ויתחתמש הפמב

םיבכרומ דעו רתויב םיטושפ םיבצממ תובושת קפסל הלוכי תכרעמה
לש טביה היה הפמה לעב ייח ךשמב יתמ הלאשל ,לשמל .דואמ
לבקל ןתינ ,הדילה חרי לא ,םירבעמב קדצ לש ,תולומ וא תודימצ
טביה ךרע ,םימודיקב חרי יתמ ,לשמל וא .הריאמו הריהמ הבושת
וא שמש לא ,(תולומ ,שלושמ ,עבורמ ,השושמ ,תודימצ) והשלכ ירו'זמ
.הפמה לעב לש וייח ךשמב ,הדילה תפמב הגונ

תא אוצמל םיניינועמ רשאכ ,לשמל ,תויהל לוכי רתוי בכרומ בושיח
ויה ,םירבעמב ןוריכו ןוטפנ ,ונרוא ,יאתבש ,קדצ םהב םינמזה
,שמש לא ,תולומ וא שלושמ ,עוביר ,השושמ וא תודימצ לש טביהב
המצוע תומר רוחבל יוצר .הדילה תפמב םידאמו הגונ ,ירוקרמ ,חרי
.טביה לכלו רבעמב הטנלפ לכל ,הדילב הטנלפ לכל תונוש

.ךפיהלו דמימ ודל דמימ תלתמ וכפהלו ףרגה עבצ תא תונשל ןתינ

.הספדהה שקמ לע הציחל תרזעב ףרגה תא סיפדהל ןתינ 


השיכרל      ישאר סיראלופל