ראשו ללמה ,תואלבטה ,תופמה לכ תא סיפדהל תרשפאמ סיראלופ
תוספדמ יבג לע תיברימ תוכיאל תומאתומ תוספדהה .םיבושיחה
.רזיילו ויד תקרזה גוסמ

 

ותרזעב רשא הספדהה תנכה ןולח תא םילבקמ הפמ תספדה ינפל
,הספדהה תוכיא ,ףדה לע המוקימ ,הפמה לדוג תא עובקל ןתינ
.בושיחה יטרפ תא ףיסוהל תורשפאותא רורגל לכונ .ונלש ספדומה ףדה תא השעמל גציימ הז ןולח
הרירגה .ףדה לע םינוש תומוקמל הפמה תא ןייצמ רשא עובירה
רויצה לע רבכעה םע םיצחול ,תונולח לש טרדנטסה יפל תישענ
תרגסמ עיפות הציחלה ןמזב .הציחלה תא םיררחשמ אלו
ידכ ךות ,רבכעה תא זיזהל לכונ התע .עובירל ביבסמ תווקווקמ
לע םינוש תומוקמל תרגסמה תא רורגלו ,ץוחל ןיידע אוהש ךכ
םוקמה לא הנומתה רובעת רבכעה ןצחל תא ררחשנש רחאל .ףדה
.שדחה

לע שיקהל לכונ .הלילג לגרסב ןיחבנ הז ןולח לש ינמיה ודיצב
תלדגהל ןותחתה קלחבו הפמה תנטקהל ןוילעה קלחב ולש םיצחה
הפמ לע וא תילאמינימ הפמ ינצחל לע שיקהל םג לכונ .הפמה
.תילאמיסקמ

:םיאבה םירבדה תא תורשפאמה הריחב תובית רפסמ ןנשי

תלבטו םיתבהו תוטנלפה ימוקימ לש םיטרפ ופסוותי :םיטרפ םע
.המאתהו דיתע תופמל םיללוכ םימוקימו ,הדיל תפמל םיטביה
המודב הפמה זכרמב ספדוי ץראה רודכ לש רויצ :א"הודכ ספדה
עקרו תויה ספדומה ףדה לע הנוש הארנ רבדה םיתיעל .הגוצתל
.עיפוי רבדהש הצרנ דימת אלו ךסמה עקרמ הנוש עבצב ףדה
ספדוי וז הביתב רחבנו הפמל עקר ונרחב םא :הפמל עקר ספדה
.הפמה לדוג יפל עקרה
לש התלוכי יפל ףדה לכ תא אלמיו ספדוי עקרה :ףדה לכל עקר
.תספדמה
תולזמה תא סיפדת וז הרירבב הריחב :הפמל תילמיסקמ תוכיא
רוחבל ץלמומ .תירשפאה רתויב ההובגה תוכיאב תוטנלפהו
.וז הרירבב
תא סיפדת וז הרירבב הריחב :תואלבטל תילמיסקמ תוכיא
.רתויב ההובגה תוכיאב (םיטרפ םע - ונרחבו הדימב) תואלבטה
הז הרקמב לדבהה ןכש ,ללכ ךרדב וז הרירבב רוחבל אל ץלמומ
.תספדמה לע דואמ לקמ רבדה ךא בר וניא

תוכיאב דירוהל תורשפאמ ,אל וא תילמיסקמ תוכיאב תוריחבה
.תוריהמו תספדמ תולקת תניחבמ םיעוציב רופישל הרומתב
דוביעל רתוי הלק ןכלו בר ןורכיז תררחשמ התוחפ תוכיא
לע לקהל תאז םעו תובוט תואצות לבקל ידכב ןכל .בשחמה
הפמל תילמיסקמ תוכיאב רוחבל ץלמומ ,תספדמהו בשחמה
.תואלבטל תילמיסקמ תוכיאמ הריחבה תא דירוהלו

איה לדחמה תרירב .הנספדות רשא תופמה תומכ תא עובקל ןתינ
.תחא


:תושירדה יפ לע הפמה ספדות רושיא רחאל

 


השיכרל      ישאר סיראלופל