םג העיצמ איה ,סיראלופב םימייקה היגולורטסאה ירועיש דבלמ
תרשפאמ הרזעה .דמלתמה גולורטסאל הדילה תפמ חותינב הרזע
תכרעמו ספדומ ללוכ ח"וד ,ךסמה לע ידימ שוריפ ךתח לבקל
.לולקש

 

תא גיצת הדילה תפמב איהש הטנלפ לכ לע רבכעה םע הציחל
:םיטביהבו תיבב לזמב וז הטנלפל רושקה ללמה


.יגולורטסא לולקש ללוכ םלש ח"וד תכירעב רוחבל ןתינ
לכ ףוריצמ בכרומו דבלב הדילה תפמל אוה ח"ודה
,םיטביהבו םיתבב תולזמב תוטנלפה לש תודדובה תויורשפאה
ךרע תא תבשחמ רשא תבכרומ לולקש תכרעמ תפסותב
חותינ ךילהת תא ףילחהל אב וניא הז רבד .הפמב תולזמה
ךלהמב רוזעל אלא ,גולורטסאה ידי לע הפמה לעב לש יפואה
.םידימלתל הרזעכ וא הפמה םע קוסיעה

יפל הפמב תודוקנה לכ תא ןובשחב תחקול לולקשה תכרעמ
.םיוסמ ךרע לבקמ םידאמ לש ומוקימ לשמל .םינתשמ םיכרע
הדימב .ףסונ ךרע לבקי אוה קפואה טילש אוה םידאמו הדימב
טילשה םג .המודכו ףסונ ךרע לבקי בוש אוה הלטב שמשהו
םתירוגלאה ךכ .םאתהב ךרע לבקי םידאמ אצמנ וב לזמה לש
דע (ידכ ךות דרוי םכרע רשא) םיכרע תפסוה ךות ךישממ
הז לולקש יפל םיירקיעה תולזמה .תולזמה לכל כ"הס תריציל
.םיזוחאב םלשה ךותמ םהלש ךרעה תפסותב וגצוי
ריבעהל וא קסידב רומשל םגו ,ואולמב סיפדהל ןתינ ח"ודה תא
.םילילמת דבעמב דוביעל

 


השיכרל      ישאר סיראלופל