דיתע ,הדיל לש םינותנ גיצהל תורשפאמה דואמ תובר תואלבט סיראלופב
תורשפאמ הלא תואלבט .םינוש םיבושיחבו תונוש תורוצב ,תומאתהו
ןיא .תונושה תופמל תוסחייתההו קוידה ברימב לועפל יעוצקמה גולורטסאל
:תויורשפא רפסמ ןלהל .תואלבטה לכ תא גיצהל תורשפא


:תוטנלפה לש םיטביה תלבט:דיתע יבושיחל וא תורחא תופמל סחיב םיטביה תלבט וא

עצמאה תודוקנ לא םיטביה יבושיח ללוכ ,דיתע ללוכ ,עצמא תודוקנ תלבט
:ןהמו
:הפוקתל םיטביה תלבט

הפוקתל םימודיק וא םירבעמ לש םיטביה בשחל תרשפאמ וז הרירב
םתוא הגיצמו ,(םיטביהה תלבטב השענש יפכ םיוסמ עגרל קר אלו) תמיוסמ
,רתויב בורקה היהי טביהה וב ןמזה תא הליכמ הלבטה .הפמה דצל הלבטב
תליחתמ םיטביהה םיגצומ וב - הפוקתל םיטביהה ףרג - ב ומכ אלש
.ומויסל דעו טביהה תורצוויה

.רחבנש םינמזה לש חווטב תדדמנ רתויב הבורקה הדוקנה ,בל םישל שי
הליחתמ זאו ,טביהל תברקתמ םירבעמב הטנלפ וב בצמ לשמל ןכתייש ךכ
חווט לש טביה תויהל בייח אל רתויב בורקה טביהה ךכ .ירוחא ךוליהב
.הרחבנש הפוקתל תויב בורקה חווטה לעב טביהה אלא ,ספא

:תונוש תויורשפאמ רוחבל לכונ.ובשוחי ןהיטביה רשא דיתעה תוטנלפ תא רוחבל לכונ - דיתעה תוטנלפ גוס
דע קדצ) תויטיא תוטנלפל קר וא תוטנלפה לכ בושיח ןיב רוחבל רשפאמ
ףסונב תוטנלפה לכ וא ,(םידאמ דע שמש) דבלב תוריהמ תוטנלפ וא (וטולפ
.תוינרואלו םידיאורטסאל
וא (םירונימו םיישאר) םיטביהה לכ בושיח ןיב רוחבל לכונ - םיטביהה גוס
.דבלב םיישאר םיטביה
.םימודיק יפל וא םירבעמ יפל הפמל םיטביה בשחל לכונ - בושיחה גוס
.הדילה תפמב תוינרואה וא/ו םידיאורטסאה לא בשחל רוחבל םג ןתינ

לע השקה רחאלו םויסה ךיראת תאו בושיחל הלחתהה ךיראת תא שיקנ
.ףרגה גצויו םיטביהה ובשוחי ,לבק

ומצע םודיקה גוס תא רוחבל לכונ ,םימודיק יפל בושיחב רחבנו הדימב
.םודיקה גוס - ןצחלה תרזעב

,הדילה תוטנלפ רדס ,ךיראתה יפל המישרה רדס תא ןיימל ןתינ :םינוימ
ןוימה תא ךישממ שדח ןוימ לכ .םיטביהה רדסו דיתעב תוטנלפה רדס
ינש עצבל לכונש ךכ .ימינפ ןוימו ינוציח ןוימ ונל רשפאמ הז רבדו םדוקה
.ינשה ירחא דחא םינוימ

תוטנלפ יפל ףסונ ןוימ רחבנ וירחאלו ךיראתה יפל ןוימ רחבנ םא לשמל
ךותב ,לבא .הדילב תוטנלפה לש הלועה רדסה תא המישרה גיצת ,הדילה
יפל ונייהד ,ונעצבש םדוקה ןוימה יפל המישרה ןיומת הדיל לש הטנלפ לכ
תוטנלפ יפל ןוימ וירחאלו םיטביה רדס יפל ןוימ עצבנ םאש ךכ .ךיראתה
חווטב ךא ,םדוקימכ הדילב תוטנלפה יפל רדסה תא המישרה גיצת ,הדילה
.םיטביהה יפל רדסה תא גיצת הדיל תטנלפ לכ לש

לע הפמ גצות ,השקהה רחאל .הלבטב הרוש לע שיקהל ןתינ :בושח פיט
תופצלו בושו בוש שיקהל ןתינ .ונשקהש הרושב ךיראתה םע ,הפמ
.םינושה םיטביהב

רבכעה לש ינמיה ןצחלה םע םישיקמ .הלבטה ןולח תא זיזהל ןתינ :פיט
ךותו ,(םיטביהה ךס רפסמ ןייוצמש ןכיה) הלבטה תרתוכ לע ,ןוילעה קלחב
.שדח םוקמל ןולחה תא םיררוג הציחלה תראשה ידכ:הפוקתל דיתע יטביה ףרגכ םג םיבושיחה תא לבקל לכונו


השיכרל      ישאר סיראלופל