!רוכזל בושח
 בותכה רמוחל תיארחא הניא רתאה תלהנה
.ארוקה לע ותעפשהלו

.דבלב העצה לש המרב איה טוראטב האירקה
.עוצקמ שיאב ץעוויהל שי לקשמ תודבכ תולאשל

.תעד לוקיש ךותמ לועפל שי :ורכז